:ומצעב גירג דראודא בתכש יפכ רוציקב הלילעה יווק

.תולדגה ןועגשל ןברק לפונה חתופמ ןוימד לעב סופיט אוה טניג רפ"
, לשמל ,אב אוה - תובר ארפ תואקתפרהב ךבתסמ אוה וירוענב
.םירהה שאר לא התא חרובו הלכה תא םש ףטוחו םירכיא תנותחל
.תויארפה רדעה תורענ םע דחי טטושל הל חינמ אוה ןאכ
ךלמה תב וב תבהאתמ םשו םירהה ךלמ לש ותכלממ לא ןכ ירחא סנכנ אוה
.הקיחצמה הקיסומלו לוחמל געול אוה לבא ,ותא תדקורו
,ותימהל םירמוא םיזגרינה רהה ינכוש
,רכנ תוצרא לא דדונו טלמהל חילצמ אוה ךא
.וינפ תא תומדקמ תויברע תורענו איבנכ עיפומ הבש ,וקורמ ןכותבו
וצראל ףוסבל בש אוה םיברו םיאלפומ לרוג יעותעת רחאל
.התוא ובזע םויבכ ינעו ןקז םדא - םיב הפרטנ ותינאש רחאל
,םינשה לכ ול הנמאנ הראשנש ,גוולוס ,וירוענ תבוהא וב תשגופ ןאכ
". הקיחב חונמ ול אצומ ףייעה ושארו


ןסביא קירנה בתכש הזחמ יפל לטניג רפ לש ויתולילע
...גירג לש םיפיה "רקוב"ה ילילצב חתפנ הזחמה
.היגברונב ,ןטק רפכב לכ רסוחו ינועב םייח, הנמלא הרכיא (oze) הזוא ומאו (per) רפ
.תורצו בל באכ ומאל םרוגו ,תוכמב ךבתסמ ,רקשל הטונ , םלוכ לע אונש רפ
...םירופיס איצמהלו ,ןיימדל ,םולחלב ףולא אוה- תדחוימ הנוכת ול שי ךא
...ול ווחתשי םלוכו םיכלמ ןיב בבותסי .םסרופמו רישע היהי דחא םויש חוטב
.רתוי רדוסמ רוחב םע ןתחתהל היבא ץחלל תענכנ ךא ,ותוא תבהוא רפכה תב דירגניא
.תאצל הנכומ הניאו רדחב תרגתסמ איה הנותחה ןמזב
םידוקירל גוז תב החלצה אלל שפחמ ,םלוכ י"ע יוחד ,הנותחל עיגמ רפ
רפכב רוגל הירוהו התוחא םע התע הז העיגהש ,גוולוס תא הנושארל שגופ
.וינפמ תששוח ךא וילא תכשמנ איה


.םירהל ומע התוא ףטוח ךא ,תאצל דירגניא תא ענכשל ןתחל רוזעל סייגתמ רפ
...וכרדב ךישממו וינפ לעמ התוא שרגמ אוה ךא ותא תויהל החמש איה
...הבוצעה "דירגניא תניק" תעמשנ ןאכ
.וירחא ףדרמל רפכה ינב םיאצוי םייתניב
ושפחל תאצוי ץוחב הרעסה תורמלו תגאוד ,הזוא אמא
.הנב לע ,תבהואמה גוולוסל םאה תרפסמ ךרדב .התחפשמו גוולוס תרזעב
,קוריב השאו ,תורקוב 3 וכרדב שגופ ,רפכה ישנאמ םירהב חורבל ךישממ רפ
.םילורטה ךלמ ,רבתסמ אוהש ,היבא לא ותוא האיבמ איה ...בהאתמ אוה הב
רבג םע הנותחש ןימאמ ,הכלממב ודמעמ תופפורתהמ גאדומה היבא
!הכלממהמ יצח רפל חיטבמ אוה...ול רוזעת ,רפכ האנו ןוסח
: םיאנת 3
לבקל ובייחמ ךא
( םיכסמ רפ) הכלממה תולובגמ תאצל אל םלועל .1

( םיכסמ רפ)
םודא טרס רושק והצקבש לורט לש בנז לבקל .2
תולוחמב גוגחל םלוכ תא ןימזמו חמש ךלמה הז בלשב
! להבנו ...הרועכ תילורטכ דיתעל ותשא תא האור ,חכפתמ רפ ...זא ךא
,ויניע תא רקנל ןווכתמ ,ותיארב שונא ןב ראשנ רפש ןיבמ ךלמה
...ביבסמש רועיכב רתוי ןיחבי אלש ,ותיאר תא לקלקל ידכ
?ולש םדאה יניע תא הרזחב דיתעב לבקל לכוי םאה ררבמ רפ
-ןורחאה יאנתה תא ךלמה ול ריבסמ זאו
...םדא ןב תויהל בושלו טרחתהל אל םלועלו !לכה ללוכ -לורט ומכ גהנתהל ךילע .3
( ?םכתעדל קדוצ אוה םאה) ...קלתסהל ףידעמו רבשנ רפ
!םסרופמה "םילורטה לוחמ" והז ...וירחא םיפדורו םעזמ םיחתור םילורטה

ומרחוה קשמהו תודשה . הזוא אמא לש הבצמ רתוי דוע ערוה םייתניב
...הדדוב איהו התקבה קר הל הראשנ
.רקבל העיגמ גוולוסו ...ורפכ דילש רעיה הבעמב התקב ומצעל הנוב רפ
...ומע רוגל האבו התיב תא הבזעש הריהצמו התבהאב הדומ איה
...רצק ןמזל ךא ! ...רשואמ רפ

...עלוצו רוכיש דלי המעו הבולעו הנקז השא שגופ אוה ,םיצע תורכל וכרדב
.אוה ודלי דליהו םילורטה ךלמ תב קוריב השאה איהש ול הריבסמ השאה
.וייח תא ררמל םוי םוי עיגתש תמייאמו ...התוא חקיו גוולוס תא שרגיש תשרוד איה
...םלועב דודנל תאצלו בוזעל טילחמ באוכ בלבו ,וילע רגוס ולרוגש ןיבמ רפ
...הדובעל וכרדש רמוא אוה גוולוסל
"ךל רוזעל אצאו חנה ,בוט" : גוולוס
".הכאלמה תא םילשהל ידבל ילע .אל" : רפ
".הרהמב ,אופיא בוש" : גוולוס
"...?עדוי ימ ?הרהמב ...הדלי ,יל יכח תא" : רפ
(גרבדלוג .ל תירבעל םוגרת)
".ךל הכחא" : גוולוס

.הזוא אמאמ דרפהל תנמ לע ותיבל רפ בנגתמ םיל ותאצ ינפל
...תססוג איה יכ ,דימתל הדרפ אהת וזש תולגל בוצעו המת אוה
תונורחאה היתועשב ולוכ לכ תא הל שידקמ אוה םרגש רעצה לכ לע יוציפכ
,קוחצו ןוימד יאלמ םירופיס רפסמ, הבהאו ךורב הב לפטמ אוה
םינורחאה היעגר תא םיאלפנ םיעבצב עבוצו ...םיפי תודלי תונורכז הלעמ
.הדיל הנבשכ רשואב התמ איה ,הייח תא אלמש לבסה לכ רחאל
"הזוא תומ" תניגנמ תעמשנ ןאכ


םיל רבעמ ויתועסמל אצוי רפ
.תובר תואקתפרה רבועו רחסממ רשעתמ ,םלועה לכב בבותסמ
עסמל ויפתוש י"ע תבנגנ ותניפס םש ,וקורמל םג עיגמ וידודנב
תעבוטו שאב הלוע הניפסה תא האור אוה ,ףוחה לע והוריאשה וב םוקמהמ
...סנב לצינש רפ ןיבמ םולכ אלל ראשנש תורמל
...םיניינעב אוה בוש אוהו ,םיבנג וריאשהש םיראופמ םידגבו סוס הרעמב אצומ אוה

רבדמ הוונב רפכל וסוס לע בוכר עיגמ אוהשכ
.לודג דובכל הכוזו םתועט ןקתמ וניא ,רפ ...איבנל ותוא םיבשוחו ויבשות םיעוט
"יברע לוחמ" ילילצל םידוקירב וינפל םיאצוי םה

.רבדמה הוונב חוריאה ןמ תונהל ךישמהלו ראשיהל טילחמ רפ
היפהפיו הריעצ ,תימוקמ תינדקר ,הרטינא תא שגופ אוה ךישה לש ולהואב
עודיה "הרטינא לוחמ" תא וינפב תדקור איה
...התברקו התבהא תא הצורו הנממ ררחתסמ אוה
תובוט םינבאו בהז תרומת קר ותרבחב תולבל הנכומ הרטינא
.לכ רסוחמ בוש ,ותוא תשטונ איה המ ןמז רובעכו
יאפוריא ריית ידגב שבולו יחרזמה איבנה תומד תא טשופ בזכואמה רפ
.םירצמל עיגמ ותוצרא רקוח תויהל תעכ טילחמ אוה

רוזחיש תונמאנב ול תוכחל גוולוס הכישממ ,היגברונב תיבב םייתניב
.םיזע רדע הדילו התקב התואב הרג, הדימעה ליגב השיא רבכ איה
"גוולוס תריש" הפיהו בוצעה הריש תא הרש איה

- רופיסה ףוס
.היגברונ יפוח דיל ,הניפס לע ,ורעשב הביש ,ןוסחו ןקז שיא טניג רפ
...ול הכחמ וניא שיאש חוטב ,וסיכ תוטעמ תוטורפ .התיבה בש אוה
"התיבה הבישה" הניגנמה תעמשנ ...םייקנע םילגה ...הליחתמ הרעס
...תעקושו הניפסה תרבשנ ,תולטלטו םיקבאמ רחאל
...רובשה הריסה ןרותב זחאיהל תוחילצמ ,תויומד יתש םימה לע תופצ הרצק הממד רחאל
.לצינ םעפה םג , ןהמ דחא טניג רפ

םיבר םירופיס וילע םירפסמש הלגמו ותדלומ רפכל עיגמ אוה
...םייחה ןיב רבכ וניאשו ,ררושמ היהש םירמוא
שפנ ןובשח ומצע םע השוע רפ
ומצע תא שפיחו םלועב בבותסהש ןיבמ
.אצי ונממ םוקמב הבושתה תא אצומ אוה ףוסבלו
תובר םינש ינפל הנבש התקבל ברקתמ אוה
...ול הכחמ ןיידע ...וילא הבהא ריש ...הרש גוולוס תא עמוש ותאילפלו
- הרמה תמאה תא ןיבמ ...ותמשנ יקמע דע שגרנ ,רוויח
...."! יתכלממ התיה ןאכ ! יבבל תמיא הה"

ומצע םע םולשב יח ,הנושארל וימי תירחאב רפ ךכו
.דסחל הכוזו גוולוס םע דחאתמ