! טעמ דוע ,תונלבס" : ךלמה " ! בנז ןיא יל לבא" : רפ
"! תבש לש בנז ול רושק ,אוב ,תיבה רש"
!קוחצל היהא אל ! קלתסה ! הפצוח וז : רפ

(גרבדלוג.ל - תירבעל םוגרת) "...קוח והז ,יתב תא חקת אל בנז ילב" : ךלמה
גירג .א תאמ םילורטה לוחמ
"רהה ךלמ לש ומלואב" וא
:תומישמ
( !דובכה לכ תודוקנ 5-ל םתעגה םא)
רזוחה ידולמה ביטומה לש לזאפה תא וביכרה
. םינוש םילכו םיהבגב רזוח ,עטקה בכרומ ונממ ידולמה ביטומה
? בצקמה תפשב ותוא דיגהל ולכותה .ביטומה יוות ולא


...םירתתסמה םידעצל ,םישגדל ,וטקטסל ,הניגנמה ןוויכל םג בל ומיש
?ףוסב וא הלחתהב ,הז םיוות עטק עיפומ ןכיה -(טקשה) ומיסינאיפהו םיכומנה םיוותה יפל

? ביטומה רזוח םימעפ המכ - ורפסו עטקב בוש ופצ וא וניזאה
29 .ג
18 .ב
9 .א

הטמל ןימימ הניפב םירפסמה תריפסל םר לוקב ופרטצהו תישילשב ופצ
?הנתשמ הריפסה תוריהמ םאה

?רתוי תיטיא וא רתוי הריהמ תישענ איה םאה


"םילורטה לוחמ" לש ףסונ ןוטרס ואצמת אבה רתאב
- םילורטה ןמ ותחירבב טניג רפל ורזע
...םלוסה לע ףוסבלו ,םדימשהל םילורטה לע וקילקה
http://www.bbc.co.uk/radio3/makingtracks/peergynt.shtml

ל"ז סוארטש היתב לש היתולימ תא םלקדל וסנ
: םיאתמה בצקה יפל
םיאב םה םיאב םה ,רהמ שיח הצור הצוא
" !ךפוס אובי לבל ,רהמ שיח הצור הצוא

? בצקלו עוריאל תומיאתמה םילמ איצמהל םתא םג ולכות םאה
.ןאכ םמסרפנו םורופ ב ונל וחלש

יגיגח םודא טרס טניג רפל דימצהל וצר םילורטה
...ורחבת וב לורטל והודימצהו לאמשמש םודאה טרסה תא רבכעה םע וררג

:ןוידו הבשחמל תודוקנ
?טניג רפ רחא םילורטה דוצמ לש חתמה תא גירג ןיחלמה הנוב דציכ

?המצועה תרבגהו ?תמרות איה המל הצאהה-השחהה

?רפ ותחירב לע זמרמ הניגנמב המ ?םויסב דחוימ המ
...וניזאהו םהילע וקילקה .םיפרוצמה םיוותב ולכתסה
הנתשמ דציכ- הניגנה תמצועל בל ומיש .הצירה ןכיהו תוציפקה ןכיה םיוותב ואצמ
?םילורטה םה המו םה ימ
,היגברונ תורעיב םייח תודגאה יפלש םיקיחצמ-םירעוכמ םירוצי
...םימכח דאמ אל רקיעבו
םיקיזמ דאמ אל ,בנז ילעב

הנומתה לע וקילקה -הידפיקיוב םילורט לע ףסונ עדימל
! ןיינעמ דאמ

הקליקו לכניסה
םויסה יוות
הקליקו להאזנה לסיום

הקליקו להאזנה
ןוטרסה אלל םילורטה דוקירל בוש וניזאה ,םויסל
...הניגנמה בצק יפל דועצל וליחתהו לגעמב ורדתסה ,התכב תורשפאו םוקמ שי םא
!...הלועה תוריהמל םכתעונת תא םיאתהל ודיפקה
?םכיניעב לורט הארנ דציכ
...ןאכ םמסרפלו םילורט לש םירויצ םכמ לבקל חמשנ
ל"אודב םורופב ונל וחלש