לחזרה לדף ראשי-הקליקו על ה-איקס בפינה העליונה

יקסגרוסומ טסדומ
1839-1881

יקסגרוסומ לש םירצקה וייח תורוק רחא ובכע
.םירצקו םישק הכ וייח ויה המל תוריבסמה תוביס 3-5 ואצמ
.ולא וייחב תובושח רוא תודוקנ 3-5 םג ואצמו ושפח

יקסגרוסומ לש ותודלי תיב
.היסורבש ובראקב 1839 תנשב דלונ יקסגרוסומ טסדומ
.תיקנע הזוחאב םירשואמה ותודלי ימי תא הליב יקסגרוסומו ,רישע תועקרק לעב היה ויבא
.תוקיתעה תויסורה תודגאה תא ול הריכה ולש תנמואה
.דאמ הפי ןגנל 7 ליגב רבכ עדי ,תעמשמ אנשש תורמלו .םינושאר הניגנ ירועיש ול הנתנ ומיא
.םלש וטר'צנוק
,לודג להק ינפב וירוה לש הביסמב ןגינ 11 ליגב
.גרוברטפב ילקיסומ ךוניח לביק אוהו ונורשכ תא חפטל טילחה ,הקיסומ ץירעהש ,ויבא

 

...יעוצקמ ןיחלמ לדגל ללכו ללכ ויבא ןווכתה אל ,תאז תורמל

1856 תנשמ הנומת

.םסרופמה יקסנ'זארבואירפ רמשמב יקסגרוסומ תיב לש םירבגה ותרש םיבר תורוד ךשמב
.גרוברטפב ,יאבצ םינומיא דסומל חלשנ אוהו ,תרוסמב ךישמהל לטוה טסדומ לע
קחצ הימדקאה להנמ ךא .תינמרג היפוסוליפ דמלו תיסאלק תורפס ארק םש
.םישנהו ןייה תוגונעת תא ריכהל ודדועו תוידומילה ויתויטנ לע
האלפומה ותלוכיב ותתיכ ינב ברקב עודי היהו ,רתנספה ידומילב דאמ םדקתה םינש ןתואב
,הקיסומבש הינומרהוו הירואתה לע ללכ דמל אל טסדומ לזמה עורל .ןגנלו רישל
.רבד עדי אל יכ לשכנ ,שממ לש תוריצי בותכל 17 ליגב הסינשכו

.ולש ןיצקה ידמב חצחוצמו רודה -רמשמל ףרטצהו וידומיל תא טסדומ םייס 1856 תנשב
ולש הריציה תוואת תא קילדהש ,בייריקלאב ילימ ריעצה ןיחלמה תא ריכה הנש רובעכ
.תימואל תיסור הקיסומ בותכל ודדועו
לש ויתובוח ללגב םירידס ויה אל םירועישה ךא ,הקיסומב הירואתו תורוצ ודמלל הסינ אוה
.םלשוה אל ילקיסומה וכוניחב רעפהו ,ןיצקכ יקסגרוסומ

!הקיסומל לילכ רסמתהלו יאבצה תורשהמ רטפתהל םואתפ יקסגרוסומ טילחה 1858 תנשב
,שגרמו ריעסמ היה הבקסומב ןושארה ורוקיב .וצראמ דועו דוע תוארל ידכ תועסמל אצי אוה
.ךכ לע המוצע הוואג וב ררועו ,יסורה ורוקמל תועדומה תא וב ריבגה
תוטטומתה תא הווח רוקיב ותואב ךא ."רתוי יל בורקו רקי אוה יסור רשא לכ" רמא אוה
.תונוש תולחמ היתובקעב האיבהש ,ולש הנושארה םיבצעה

.הנחלהב קוסעל בוש לחהו םילחהל ידכ רפכה לא אצי יקסגרוסומ
.םיילקיסומה יאטח לכב רדס טילשמ ינא ,לילכ יתמלחה...":רמא 1860-ב בתכש בתכמב
"...ילש הקיסומה ייחב השדח הפוקת החתפנ
.הדהאב הלבקתנו גרוברטפב תרומזת י"ע הנושארה ותריצי העצוב הנש התואב
.ול וגעל וליפאו ,ןבבוח וב ואר וירבח ,םישרה אל ןיידע ךא תוריצי המכ בתכו ךישמה אוה

.לכ רסחו ינעל יקסגרוסומ תא ךפהש רבד ,היסורב תודבעה הלטוב 1861-ב
.םדא-ןבכ והובהא ךא יאקיסומכ ותוא וכירעה אל םנמא םה .ול רוזעל וסינ וירבח
.הדובע שפיחו הרזע לבקל ידמ האג היה טסדומ

םשב העדונש תימואל הדוגאל ליעפ ןפואב יקסגרוסומ ףרטצה וז הנשב
םיימואל םיניחלמ העברא ותיא ויה הב "םילודגה תשמח" וא "תיסורה הישימחה"
.ןידורוב רדנסכלאו יאוק ראזיצ ,בוקסרוק-יקסמיר ,בייריקלאב :םיפסונ
דעב ליעפ ןלומעתו בושח תונמוא רקבמ -בוסאטס רימידאלו םג הרובחב םתיא
.םינשה לכ יקסגרסומ תא הווילש .תיסורה תימואלה תונמואה רומיש


תואבה םינשה 18 ךשמב דבע םש ,הרובחתה דרשמב דיקפכ דובעל לחה 1863 תנשב
.םועז רכש תרומת ,הביתכ ןחלוש דיל
.תממעשמו הרופא הרגישב זבזבתה -הקיסומ תביתכל שדקומ תויהל ךירצ היהש ןמזה
דמל םש .םילאוטקלטניא תרובח םע שגפמב ותלכשה תבחרהב תצקמב לקה ולביס תא
.היפוסוליפו הקיטילופ ,תורפס ,תונמאב םיקרפ
.(ריש) "דיל"ה תרוצב דקמתה אוהו ךכב דמע אל וחוכ ךא ,הלודג הריצי בותכל דאמ הצר אוה
."רכיאה לש שרעה ריש"ו "הליל" ולש תונושאר תפומ תוריצי רוא ואר 1864-65 םינשב

.יקסגרוסומ לש וייחב הנפימ תדוקנ היה ,1865 תנשב ,ומיא לש התומ
.היתשל רכמתהו ןואכידב עקש ,ושפנבו ופוגב הלח .ומצעב הטילש חוכ לכ דביא אוה
.ויחא לצא רוגל רובעלו וירבח תא בוזעל ץלאנ אוה
.ותריצי ןייעמ עפשו האג הפוקת התואב אקווד

תא םילשהו ,םיבר םיריש בתכ אוה .רתוי תזעונו תירוקמ התשענ תילקיסומה ותבשחמ
."חריק רה לע הליל" לש הנושארה הטויטה תאו "בירחנס תלפמ" הנושארה הלודגה ותריצי
ולעהש דע ןמז חקל ."בונודוג סירוב" ולש הנושארה הרפואה תא םילשה 1870 תנשב
התוא בהא התלעוהשכל .הנמז תא המידקהו רחאמ ,גרוברטפב ירסיקה ןורטאתב התוא
.התוא ולטק םייעוצקמה םיאקיסומהו םירקבמה לא ,להקה

ןיפאיר לש ןקוידה רויצ ךותמ

ודידי לש ותומו ,יקסגרוסומ לש ישפנהו ינפוגה ובצמ תא רתוי דוע ורדריד ולא תובוגת
...תיתחתה לא ותוא דירוה 1873 ץייקב ןמטרה רוטקיו רייצה בורקה
םיתעל ,רוכיש בבותסה ,םינצבק ידגב שבל .הפירח היתש תונקל ידכ ויטיהר תא רכמ אוה
...ךפהל !...ותריצי רשוכב עגפ אל הז לכש אוה םיהדמה .וילא רוזחל תיב אלל

."הכורעתב תונומת" רתנספל הטיווסה תאו תפסונ הרפוא ,םירחבומה ויריש תא בתכ אוה


םיפתושמ םיטרצנוק עסמל תאצל ףסכל קוקז היהש יקסגרוסומ םיכסה 1879 תנשב
.הרצק הפוקתל ותוא ששואו קזיח תימורדה היסורל עסמה .הבונואיל היראד תרמזה םע
לש םביל תובידנ לע יחו ,ותדובעמ שורפל ץלאנ ,בוש רדרדיה גרוברטפל רזחשכ
.תובוחרב תובדנ ץבקל וילע היה םה אלול .םיבורק םידידי

.בלב ץבשמ יקסגוסומ טסדומ תמ 42-ה ותדלוה םוי רחאל עובש
.גרוברטפבש יקסבאינ רדנסכלא תורבקה תיבב רבקנ אוה
"םילודגה תשמח"מ ודרשש העבראה ךא ,וחבישב ורפיס םינוש הקיסומ תודסומ
.םליא ןוגיב ורכז תא ודביכ

.יקסגרוסומ לש וילילצ םע םייחל וררועתה ןמטרה לש ויתונומת
...תוכובו תוקחוצ ,תודקור ,תוחכוותמ ,תוזז ולחה ,תושגר ,ןכות ואלמתנ תוממודה תונומתה
...תושקהו תורצקה וייח תונש ףא לע ,חצנ ייח טסדומל וקינעה ויתוריצי ראש םע דחי םצעבו

http://www.karadar.com/PhotoGallery/moussorgsky.html

בוסאטס רימידאלו

:לאמשל ןימימ -"תיסורה הישימחה"
יקסגרוסומ ,ןידורוב ,יאוק
,בוקסרוק יקסמיר ,ביירקלאב

http://www.russisches-musikarchiv.de/bilder-einer-ausstellung-reimar-walthert/bilder-einer-ausstellung-2.htm

 

:ולש הקיסומה לע
.הלודג תימואל תונמא רוציל -"תיסורה הישימחה" לש לאידיאה תא םישגה טלחהב יקסגרוסומ
!שדחמו ירוקמ םג היה יקסגרוסומש חוכסל רוסא ךא .םייסורה המדאלו םעל תורושק ויתוריצי לכ
.ונמז תא םידקה טלחהב יקסגרוסומ
םיברע תולוק ,לקשמ יוויש ,האנ הירטמיס-הקיסומב יפויה לש םילבוקמה םיכרעה תא החד אוה
םע הקיסומה תא תוהזל התיה ויניעבש תמאה .תמאה תא שפיח םמוקמבו .תויטנגלא תורוצו
.םהייחו םיליגרה םישנאה תא עיבתש הל םורגלו ,םוי םויה ייח
.םיפואו ,םתומד תא רייצל ,םישנאה לש םרוביד תא תוקחל וינחלב הסינ אוה
.םילבוקמו םייופצ יתלב תירבדל תובר םיתעל ואיבה תמאה רחא שפחל ולש הז ךרוצ
בלישו ,םיקיתע םיסודומב שמתשה .םלוסל םלוסמ ץפק ,םייביטמירפ םיבצקמב שמתשה אוה
."םינושמ" םידרוקאו "םימיאתמ אל" םירומזית ,"םירעוכמו םימשוגמ" םילילצ םיתעל
תושעל זיעה טלחהב אוה יכ ,ךכש בוט ילואו תילקיסומ הלכשהב ותורובמ עבנ הלא לכמ קלח
.ונמז תא םידקה -ונרמאש ומכו ,לבוקמ אלה תא
תורמל ,םינושה םיוותבש תויועטה תא ןקתל בוקסרוק יקסמיר ודידי ומצע לע חקל ותומ רחאל
הילע םהמע ,ויהי רשאכ הדלוויהב ילש הקיסומה לש היתונורסח ויהי" :רמול גהנ יקסגרוסומש
..."ללכב םייח הל ודעונ םנמא םא תויחל

http://hector.ucdavis.edu/Handy/composr/mussorg.htm